طفل سوری و خواب

کودکی خواب آلود
سوری
قلب مدیترانه را به آتش کشید

نفرین به جنگ، آتش جنگ . فتنه های جنگ 
نفرین به هر تفنگ و فشنگ و خدای جنگ 

نفرین به هر کسی که خیالش به کشتن است
نفرین به هر کسی که شده مبتلای جنگ

رقص و شراب و شهوت مستی برای غرب
خاورمیانه مأمن خوبی برای جنگ

گلدختران غنیمت خوبی بنام دین
سهرابها داده جهانم بپای جنگ

صد پنجره مقابل ترکش نگاهها
من بودم . جنازه و شرم حیای جنگ 

دیروز با ستاره داوود و اورشلیم
امروز در دُمُستُق جان مبتلای جنگ 

باید تنبهی متنبی بیا بگو
خون می دهد به دشنه مجنون جلای جنگ


جایی برای کلکل و رقص حلب نبود
گوشم کر است حضرت بالا ...صدای جنگ

خونی به شیشه دارم از این قوم کینه جو
این قوم نامحمد در بر ردای  جنگ

اینک بیا سروش، مسیحا، ظهور کن 
شیطان دهد به دشمن انسان گرای جنگ
  
گل در میان آتش و آتش میان خون
رقصی میانه شعله خدایا بهای جنگ

آنسوی این زمین همه طفلان به خواب خوش
این سو مدیترانه خدا... بچه های جنگ

حی علی محمد و حی علی علی
حی علی مسیح و یهودی ...جدای جنگ

 

گریت ویکتور:
آنانکه فتیله جنگ را روشن می کنند به آتش نفرین خواهند سوخت...

/ 0 نظر / 48 بازدید